Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń

Data:
Kategoria: ubezpieczenia społeczne
zmiany-w-oskladkowaniu-umow-zlecen

Od początku 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odprowadzania składek ZUS od umów zleceń.
Nowelizacja prawa zmierza do wyeliminowania zawierania podwójnych umów w celu unikania składek ZUS. Obecnie, jeśli zlecenie jest jedynym tytułem ubezpieczenia, należy od niego odprowadzić składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, zdrowotne. Dobrowolne natomiast jest opłacanie ubezpieczenia chorobowego. W razie zawarcia ze zleceniobiorcą kilku umów, pełne składki ZUS odprowadzane są od jednej umowy, najwcześniejszej, zaś od pozostałych umów odprowadzana jest wyłącznie składka zdrowotna.
Od nowego roku zleceniobiorca, pracujący na podstawie kilku umów zleceń, będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z tytułu wszystkich umów, dopóki ich łączna podstawa wymiaru składek, liczona narastająco, nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zmiana w przepisach będzie oznaczać w wielu przypadkach konieczność rozwiązania ze zleceniobiorcami umów zawartych przed 1 stycznia 2016 roku objętych tylko ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ponownego zawarcia z nimi umów podlegających również ubezpieczeniom społecznym.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1831)
.