Kadry i Płace

Każda firma zatrudniająca pracowników ma obowiązek prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.symbol_kadry

Przepisy nakładają na procodawców wiele obowiązków dlatego nasza firma oferuje kompleksową
obsługę kadrowo-płacową, która zapewni bezpieczeństwo i zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami.

 

W ramach usługi kadrowo-placowej oferujemy między innymi:

 • prowadzanie i aktualizację teczek osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę i dokumentów określających stosunek pracy
 • prowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracowników
 • ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
 • sporządzanie świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • wykonywanie i przesyłanie deklaracji dla ZUS i US dot. składek i zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie informacji podatkowych dla pracowników i osób posiadających umowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • sporządzanie deklaracji PFRON